Philippe Bernard

Philippe Bernard
Trésorier
58, rue Am Pesch
L-8067 Bertrange
Gsm: (+352) 621 133 832
Tél: (+352) 26 31 02 96
Email: pbernard@pt.lu